Reguła Wspólnoty Żywych Kamieni

?Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.?(1P 2,1-6)

 1. Wspólnota Żywych Kamieni to katolicka wspólnota, której celem jest wielbienie Jezusa Chrystusa przez głoszenie Dobrej Nowiny;
 2. Swój charyzmat, którym jest ewangelizacja poprzez sztukę stara się realizować twórczo (szuka artystycznych środków wyrazu), kerygmatycznie (zna i głosi kerygmat) oraz wspólnotowo (każdy członek wspólnoty bierze udział w ewangelizacji).
 3. Drogą Wspólnoty do Jezusa jest Maryja, której zawierzamy naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

  

 

Statut

I. Nazwa i miejsce działania

 1. Wspólnota Żywych Kamieni dalej zwana Wspólnotą;
 2. Wspólnota działa we Wrocławiu przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja, ul. św. Antoniego 30

II. Cele i sposób realizacji

 1. Celem działania Wspólnoty jest ewangelizacja przez sztukę tak, jak jest to określone w Regule Wspólnoty oraz służba parafii, przy której działa.

III. Struktura wspólnoty:

 1. Pasterz
  • jest katolickim kapłanem wyznaczonym przez proboszcza parafii, przy której działa Wspólnota;
  • jest największym autorytetem we Wspólnocie;
  • strzeże zgodności działań Wspólnoty z nauczaniem Kościoła oraz dba o poprawność sprawowania kultu;
  • wspólnie z Liderem pomaga każdej osobie we Wspólnocie w rozeznaniu jej charyzmatu i miejsca we Wspólnocie;
  • jest bramą do Wspólnoty ? każda nowa osoba w pierwszej kolejności zostaje przedstawiona Pasterzowi; każda osoba odchodząca ze Wspólnoty przedstawia swoje motywacje Pasterzowi.
 1. Lider
  • jest świeckim katolikiem;
  • jest mężczyzną;
  • ściśle współpracuje z Pasterzem;
  • rozeznaje i planuje kierunek działania Wspólnoty i jest odpowiedzialny za realizację celu Wspólnoty (nie myśli w kategoriach dni, ale w kategoriach miesięcy i lat); ustala harmonogram i cykl spotkań Wspólnoty
  • koordynuje formację we Wspólnocie - monituje realizację zadań przez poszczególne Diakonie, planuje przebieg formacji we Wspólnocie z uwzględnieniem aktualnych i przyszłych potrzeb (np. organizuje rekolekcje wspólnotowe, wysyła Członków Wspólnoty na właściwe kursy i rekolekcje),szczególnie dba o formowanie osób gotowych do podjęcia odpowiedzialnych funkcji we Wspólnocie;
  • wspólnie z Pasterzem pomaga każdej osobie we Wspólnocie w rozeznaniu jej charyzmatów i miejsca we Wspólnocie
  • wyznacza Wicelidera, Animatorów Skarbnika i Osobę Techniczną;
  • ustala terminy spotkań osób odpowiedzialnych za Wspólnotę;
  • nie należy do żadnej Diakonii;
  • według rozeznania, za zgodą Pasterza powołuje nowe lub rozwiązuje istniejące Diakonie oraz dodatkowe służby potrzebne dla lepszego funkcjonowania Wspólnoty;
  • dba o życie sakramentalne (spowiedź, Eucharystia);
  • wraz z Wiceliderem i gronem Animatorów oraz Skarbnikiem ustala zasady funkcjonowania Funduszu Wspólnotowego.
  • reprezentuje Wspólnotę i troszczy się o nowe osoby;
  • przechowuje dokumentację dotyczącą Wspólnoty.
 1. Wicelider
  • jest świeckim katolikiem;
  • wspiera Lidera w pełnieniu jego funkcji;
  • jeśli jest taka potrzeba to reprezentuje Wspólnotę w zastępstwie Lidera;
  • jeżeli zabraknie Lidera, w ciągu miesiąca organizuje wybory nowego Lidera, a do czasu wyborów koordynuje funkcjonowanie Wspólnoty;
  • ma obowiązek brania udziału w spotkaniach osób odpowiedzialnych za Wspólnotę.
 1. Animator
  • jest świeckim katolikiem;
  • jest odpowiedzialny za realizację zadań swojej Diakonii;
  • ściśle współpracuje z Liderem;
  • dba o wzajemne otwarcie członków Diakonii, tak aby tworzyli oni małą wspólnotę;
  • podczas spotkań Diakonii prowadzi modlitwę lub wyznacza do tego inną osobę;
  • dba o formację osób należących do Diakonii (mobilizuje je i wspiera, zachęca do udziału w kursach, rekolekcjach i warsztatach);
  • pomaga każdej osobie w Diakonii w rozeznaniu jej charyzmatów i zadań w Diakonii;
  • ma obowiązek brania udziału w spotkaniach osób odpowiedzialnych za Wspólnotę
 1. Członek Wspólnoty
  • osoba, która po rozeznaniu zasad i życia Wspólnoty bierze czynny udział w jej w życiu:
  • uczestniczy w Eucharystiach;
  • należy do jednej z Diakonii ? bierze udział w spotkaniach i realizuje jej zadania;
  • przyjmuje Regułę i Statut Wspólnoty;
  • włącza się w odpowiedzialność za Fundusz Wspólnotowy;
  • korzysta z formacji proponowanej przez Wspólnotę;
  • ma prawo do podjęcia funkcji odpowiedzialnych i dodatkowych służb we Wspólnocie;
  • głosuje w Wyborach, chyba że Lider wraz z osobami odpowiedzialnymi postanowi inaczej.
 1. Skarbnik
  • jest Członkiem Wspólnoty i jednocześnie może pełnić inną odpowiedzialną funkcję we Wspólnocie, z wyjątkiem funkcji Lidera;
  • zarządza kontem bankowym Wspólnoty;
  • raz w roku sporządza na piśmie rozliczenie Funduszu Wspólnotowego oraz przedstawia je Liderowi i Wspólnocie;
  • wraz z Liderem podejmuje decyzję o udzielaniu pomocy z Funduszu Wspólnotowego dla Członków Wspólnoty i innych wydatkach na cele realizowane przez Wspólnotę;
  • przypomina o płaceniu składek na Fundusz Wspólnotowy.
 1. Osoba Techniczna
  • jest Członkiem Wspólnoty i jednocześnie może pełnić inną odpowiedzialną funkcję we Wspólnocie, z wyjątkiem funkcji Lidera;
  • odpowiada za stan techniczny i miejsce przechowywania majątku trwałego Wspólnoty;
  • raz w roku dokonuje inwentaryzacji majątku trwałego i jego stan przedstawia na piśmie Liderowi.
 1. Diakonie
  • w ramach wspólnoty funkcjonują Diakonie;
  • Wspólnota jest otwarta na powstanie nowych Diakonii; ich liczbę, zadania oraz sposób realizacji przez nie charyzmatu Wspólnoty rozeznaje Lider;(załącznik1)
  • zadaniem Diakonii jest otwieranie Wspólnoty na sakramenty (spowiedź, Eucharystię) oraz formacja własna i Wspólnoty w tym, co jest dla nich charakterystyczne;
  • przynależność do Diakonii zobowiązuje do udziału w rekolekcjach i warsztatach rozwijających posiadane charyzmaty i talenty;
  • każdy Członek Wspólnoty ma obowiązek włączyć się w działanie którejś z Diakonii;
  • wybór Diakonii odbywa się raz w roku w terminie ustalonym przez Lidera.

IV. Formacja

 1. Elementy formacji:
  • celem formacji jest prowadzenie Członków Wspólnoty do dojrzałej wiary w Jezusa Chrystusa i twórczego dzielenia się nią. Realizuje się to poprzez:
   1. regularne przystępowanie do Sakramentów (spowiedź, Eucharystia);
   2. modlitwę Słowem Bożym;
   3. adorację Najświętszego Sakramentu;
   4. codzienną modlitwę osobistą i inną, wynikającą z założeń wspólnotowych; (załącznik 2)
   5. wspólnotowe zawierzenie Maryi, corocznie uroczyście odnawiane;
   6. osobiste pogłębienie więzi z Matką Bożą;
   7. wspólnotowe rekolekcje formacyjne;
   8. uczestnictwo w działaniach Diakonii;
 1. O formację liturgiczną Wspólnoty dba Pasterz;
 2. każdy Członek Wspólnoty przyjmuje program formacji przez nią proponowany i bierze odpowiedzialność za jego osobistą realizację.

 

V. Spotkania wspólnoty

 1. ogólne spotkania dla wszystkich Członków Wspólnoty odbywają się według cyklu i harmonogramu określonego przez Lidera; (załącznik 3)
 2. odbywają się również cykliczne spotkania w poszczególnych Diakoniach w terminie ustalonym przez Animatora i członków Diakonii;
 3. Wspólnota realizując swój charyzmat angażuje się w ramach swoich możliwości w życie parafii;
 4. nowe osoby, nie będące Członkami Wspólnoty zapraszane są na wszystkie spotkania Wspólnoty, chyba że Lider postanowi inaczej.

 

VI. Wybory

 1. Wybór Lidera:
  1. w pierwszym tygodniu czerwca Lider ogłasza Wspólnocie listę kandydatów na Lidera, listę osób uprawnionych do głosowania oraz termin wyborów, które powinny odbyć się do końca czerwca:
   • listę osób, które mogą głosować sporządza Lider przy pomocy Animatorów wg ustalonych poniżej kryteriów;
  2. kandydat na Lidera powinien spełniać następujące warunki:
   • dba o żywą relację z Jezusem;
   • jest we Wspólnocie co najmniej dwa pełne lata, przy czym przez co najmniej rok pełnił funkcję osoby odpowiedzialnej (Lider, Wicelider, Animator);
  3. prawo do głosowania na Lidera ma Członek Wspólnoty, który uczestniczy w jej życiu przynajmniej przez rok czasu i który osobiście stawi się na wyborach;
  4. Lider jest wybierany większością głosów na okres dwóch lat ; w przypadku takiej samej liczby głosów, po krótkiej modlitwie, kandydaci ciągną losy;
  5. dopuszczalne jest powtórne startowanie Lidera w wyborach. Po drugiej kadencji może startować ponownie po czteroletniej przerwie;
  6. zwycięzca wyborów w okresie do zaprzysiężenia:
   • ma czas na odpowiednią formację osobistą przygotowującą go do pełnienia przyszłej funkcji Lidera;
   • wybiera Wicelidera, Animatorów, Skarbnika, Osobę Techniczną oraz według rozeznania ustanawia dodatkowe służby;
   • ustala nowy harmonogram Wspólnoty;
  7. zaprzysiężenie nowego Lidera, Wicelidera i Animatorów oraz zobowiązanie Skarbnika i Osoby Technicznej, a także wybór Diakonii następuje na pierwszym spotkaniu września.
 1. Wybór Wicelidera, Animatorów, Skarbnika i Osoby Technicznej:
  1. Wicelider, Animatorzy oraz Skarbnik i Osoba Techniczna wybierani są przez Lidera spośród Członków Wspólnoty będących w niej przez okres pełnego roku, na okres jednego roku.

 

VII. Źródła majątku

 1. Fundusz Wspólnotowy.
  • Fundusz jest przeznaczony na realizację celów statutowych Wspólnoty;
  • składki wpłacają raz w miesiącu Członkowie Wspólnoty, którym pozwala na to ich realna sytuacja finansowa, ich wysokość ustalana jest na dany rok; (załącznik 4)
  • w przypadku trudności w opłatach składek należy o tym fakcie poinformować Skarbnika;
  • z Funduszu mogą korzystać Członkowie Wspólnoty i w wyjątkowych okolicznościach nowe osoby za zgodą Lidera i Skarbnika;
  • do końca sierpnia każdego roku Skarbnik przedstawia Liderowi i Wspólnocie rozliczenie finansowe za rok poprzedni.
 1. Majątek trwały
  • majątek trwały to dobra nabyte, darowane lub wypracowane, które są używane do realizacji celów statutowych Wspólnoty;
  • wypożyczanie sprzętu jest możliwe za jednomyślną zgodą Lidera i Osoby Technicznej
  • do końca sierpnia każdego roku Osoba Techniczna dokonuje inwentaryzacji majątku trwałego Wspólnoty i pisemnie informuje Lidera o jego stanie.

 

VIII. Zasady wprowadzania zmian w statucie.

 1. Zmiany w Statucie Wspólnoty Żywych Kamieni nanosi Lider w porozumieniu z Pasterzem i Animatorami. Wymagana jest do tego ich obecność i jednomyślność.
 2. Zmiany w załącznikach leżą w kompetencji Lidera.